practiceRussian.com Home
 

Korol i shut (Король и Шут) : Проклятый старый дом

Back to list
Rate this song:


Lyrics Transliteration Translation

В заросшем парке стоит старинный дом.
Забиты окна, и мрак царит извечно в нем.
Сказать я пытался: "Чудовищ нет на земле".
Но тут же раздался ужасный голос во мгле.

Голос во мгле...

"Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте.
Я очень много-много лет мечтаю только о еде.
Мне слишком тесно взаперти, и я мечтаю об одном -
Скорей свободу обрести,
Прогрызть свой ветхий старый дом.
Проклятый старый дом!.."

Был дед да помер. Слепой и жутко злой.
Никто не вспомнил о нем с зимы холодной той.
Соседи не стали его тогда хоронить.
Лишь доски достали, решили заколотить дверь и окна...
Дверь и окна...

"Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте.
Я очень много-много лет мечтаю только о еде.
Мне слишком тесно взаперти, и я мечтаю об одном -
Скорей свободу обрести,
Прогрызть свой ветхий старый дом.
Проклятый старый дом!.."

И это место стороной обходит сельский люд.
И суеверные твердят: "Там призраки живут".

V zarosshyem parkye stoit starinnyy dom.
Zabity okna, i mrak tsarit izvyechno v nyem.
Skazat ya pytalsya: "Chudovishch nyet na zyemlye".
No tut zhye razdalsya uzhasnyy golos vo mglye.

Golos vo mglye...

"Mnye bolno vidyet byelyy svyet, mnye luchshye v polnoy tyemnotye.
Ya ochyen mnogomnogo lyet myechtayu tolko o yedye.
Mnye slishkom tyesno vzapyerti, i ya myechtayu ob odnom
Skoryey svobodu obryesti,
Progryzt svoy vyetkhiy staryy dom.
Proklyatyy staryy dom!.."

Byl dyed da pomyer. Slyepoy i zhutko zloy.
Nikto nye vspomnil o nyem s zimy kholodnoy toy.
Sosyedi nye stali yego togda khoronit.
Lish doski dostali, ryeshili zakolotit dvyer i okna...

"Mnye bolno vidyet byelyy svyet, mnye luchshye v polnoy tyemnotye.
Ya ochyen mnogomnogo lyet myechtayu tolko o yedye.
Mnye slishkom tyesno vzapyerti, i ya myechtayu ob odnom
Skoryey svobodu obryesti,
Progryzt svoy vyetkhiy staryy dom.
Proklyatyy staryy dom!.."

I eto myesto storonoy obkhodit syelskiy lyud.
I suyevyernyye tvyerdyat: "Tam prizraki zhivut". 


This site is tested on MS IE 7.0 and Firefox 3.0. If some features don't work before contacting me please update your browser.
PracticeRussian.com is not responsible for the content of external internet sites.