practiceRussian.com Home
 

Volnaya Staya (Вольная Стая) : Стая

Back to list
Rate this song:


Lyrics Transliteration Translation

Тьма, прыжок, оскалив пасть,
Ночь поможет не пропасть,
Ветер в поле против нас,
Лунный свет — предатель, сдаст.

Игры людей, режут жизни зверей,
Выстрелы лают: "Беги быстрей"

Боль, вой, пламя
Желтых зрачков, красных флажков,
Рвет ночь стая,
Шелест шагов, крики врагов смешались

Боль, вой, пламя
Желтых зрачков, красных флажков,
Рвет ночь стая,
Пробил час, небо против нас.

Где стоит судьбы капкан,
Жаждит крови, новых ран,
Пасть на дно стеклянных глаз,
Сколько пуль и сколько нас…

Тело насквозь и рванула душа,
Будем свободны и не дыша!

Tma, pryzhok, oskaliv past,
Noch pomozhyet nye propast,
Vyetyer v polye protiv nas,
Lunnyy svyet - pryedatyel, sdast.

Igry lyudyey, ryezhut zhizni zvyeryey,
Vystryely layut: "Byegi bystryey"

Bol, voy, plamya
Zhyeltykh zrachkov, krasnykh flazhkov,
Rvyet noch staya,
Shyelyest shagov, kriki vragov smyeshalis

Bol, voy, plamya
Zhyeltykh zrachkov, krasnykh flazhkov,
Rvyet noch staya,
Probil chas, nyebo protiv nas.

Gdye stoit sudby kapkan,
Zhazhdit krovi, novykh ran,
Past na dno styeklyannykh glaz,
Skolko pul i skolko nas

Tyelo naskvoz i rvanula dusha,
Budyem svobodny i nye dysha! 


This site is tested on MS IE 7.0 and Firefox 3.0. If some features don't work before contacting me please update your browser.
PracticeRussian.com is not responsible for the content of external internet sites.