practiceRussian.com Home
 

Volnaya Staya (Вольная Стая) : Дай мне огня

Back to list
Rate this song:


Lyrics Transliteration Translation

Холодные капли, с небес на лицо.
Намокшие крылья, залиты свинцом.

Семь веков из года в год
Мертвый взгляд в пустой нобосвод!

Припев:
Небо зовет за собою,
Тучи укроют меня,
Небо одарит водою,
Дай мне огня, дай мне огня

Небо зовет за собою,
Тучи укроют меня,
Небо одарит водою,
Дай мне огня, дай мне Святого огня!

Холодные капли, как иглы в глаза,
Так Солнце с Землею — венчает гроза.

Чтоб сменить небесный ход,
И тогда, оно оживет!

Kholodnyye kapli, s nyebyes na litso.
Namokshiye krylya, zality svintsom.

Syem vyekov iz goda v god
Myertvyy vzglyad v pustoy nobosvod!

Pripyev:
Nyebo zovyet za soboyu,
Tuchi ukroyut myenya,
Nyebo odarit vodoyu,
Day mnye ognya, day mnye ognya

Nyebo zovyet za soboyu,
Tuchi ukroyut myenya,
Nyebo odarit vodoyu,
Day mnye ognya, day mnye Svyatogo ognya!

Kholodnyye kapli, kak igly v glaza,
Tak solntsye s zyemlyeyu - vyenchayet groza.

Chtob smyenit nyebyesnyy khod,
I togda, ono ozhivyet! 


This site is tested on MS IE 7.0 and Firefox 3.0. If some features don't work before contacting me please update your browser.
PracticeRussian.com is not responsible for the content of external internet sites.